УВАГА!
На кафедрі ОТ в рамках спеціальності 123 "Комп'ютерна інженерія" ведеться прийом
на бакалаврську освітню програму "СИСТЕМНЕ ПРОГРАМУВАННЯ" - прийом 49 осіб (бюджет 19 осіб),
на бакалаврську освітню програму "КОМП'ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ" - прийом 54 особи (бюджет 19 осіб) випускників шкіл і 37 осіб (бюджет 22 особи) - випускників коледжів

на магістерську освітню програму "КОМП'ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ" - прийом 80 осіб (бюджет 20 осіб).

Головна
RSS

Нагорода завідувача кафедри ОТ Азарова Олексія Дмитровича

Wednesday, 04 August 2021 13:08 Обертюх М. Р.

Завідувач кафедри «Обчислювальної техніки» д.т.н. проф. Азаров Олексій Дмитрович нагороджений почесною грамотою Верховної Ради України «За особливі заслуги перед Українським народом»

20210802 140544

 

Акредитація аспірантури – вперше в історії кафедри

Monday, 26 July 2021 07:14 Обертюх М. Р.

У цьому році на кафедрі ОТ вперше проводилася акредитація освітньо-наукової програми (ОНП) підготовки докторів філософії (PhD) на третьому рівні освіти зі спеціальністі 123 – «Комп’ютерна інженерія».

Гарантом цієї ОНП є д.т.н. проф. Азаров О.Д. Для підготовки акредитаційних матеріалів на кафедрі було створено робочу групу, яку очолив к.т.н. доц. Захарченко С.М. Під час підготовки до акредитації було підготовлено звіт самооцінювання, що підтверджував високу якість підготовки аспірантів. Найбільшу частину матеріалів розробив доц. Захарченко С.М., йому допомагали деякі провідні викладачі кафедри. 17 та 18 червня в режимі відеоконференції проходила активна фаза акредитації ОНП під керівництвом комісії у складі трьох експертів Національної агенції із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО). За підсумками цієї зустрічі комісія зробила такі висновки:

-    Головний висновок експертів - ОП загалом відповідає критеріям акредитації, а освітній процес відбувається відповідно до нормативних документів університету та здійснюється якісно в комфортних для здобувачів вищої освіти та викладачів умовах.

-    Експерти відзначили високу компетентність, фаховість та досвідченість науково-педагогічних працівників, які реалізують ОНП, залучення роботодавців до регулярного оновлення матеріально-технічної бази, наявність потужної нормативної бази, що визначає чіткі і зрозумілі правила і процедури, які регулюють права та обов‘язки всіх учасників освітнього процесу. Аспірантам створено зручні умови для прозорого вільного вибору дисциплін та формування індивідуальної освітньої траєкторії.

-    Експерти звернули увагу на активну участь науково-педагогічних працівників та аспірантів у регіональних, національних і міжнародних конференціях, форумах, семінарах. Позитивними практиками експертна група вважає видання власного наукового журналу рівня В, тематика якого відповідає тематиці дисертаційних робіт здобувачів, та співпрацю з компанією Cisсo для залучення аспірантів до наукових досліджень в галузі мережевих технологій. Наявність спеціалізованих наукових лабораторій, участь аспірантів у держбюджетних та госпдоговірних тематиках, тісний зв’язок з виробництвом при проведенні наукових досліджень створюють чудові умови для формування молодих науковців.

-    Експерти відзначили, що за даною ОП багато років функціонують наукові школи, які відомі як в Україні так і за її межами, сформована культура студентства рівня доктору філософії, протягом тривалого часу регулярно захищались кандидатські дисертації, а випускники аспірантури працюють як у закладах освіти так і в багатьох вітчизняних компаніях.

-    На думку експертів OНП є унікальною і спрямована на формування особистості фахівця вищої кваліфікації, здатного проводити наукові дослідження з урахуванням останніх тенденцій розвитку у галузі комп’ютерної інженерії. ОНП забезпечує підготовку кадрів, які проводять ґрунтовні наукові дослідження в галузі аналого-цифрової техніки та систем перетворення форми інформації, технологій надлишкового кодування та систем паралельної обробки інформації, технологій передавання та моніторингу потоків даних в комп’ютерних мережах.

-    Переважна більшість недоліків, вважають експерти, не є системними та не впливає на якість реалізації освітнього процесу за ОП. За результатами акредитаційної експертизи рішенням експертної групи є акредитація.

Анонс підготували зав. каф. ОТ Азаров О.Д. та доц. Захарченко С.М.

 

Кросплатформенна система вибору ІТ-спеціальностей ФІТКІ – бакалаврська робота Василевича Олександра зі спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія»

Sunday, 25 July 2021 18:42 Обертюх М. Р.

Одна з кращих бакалаврських робіт цього року виконана студентом групи 1КІ-19мс Олександром Василевичем під керівництвом доцента кафедри обчислювальної техніки Леоніда Крупельницького. Інформаційно-пошукова система складається з серверної, клієнтської частин сайту, бази даних та засобів підтримки різних апаратних платформ і операційних систем. Робота розпочалася ще минулого року з розробки технічного завдання, затвердженого завідувачем кафедри ОТ професором О.Д. Азаровим, обговорювалась на Вченій раді факультету інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії. Всі кафедри ФІТКІ та керівництво факультету надали текстову інформацію, URL-посилання щодо характеристики спеціальностей та дані щодо розподілу ліцензійних обсягів і результатів вступу попереднього року, типові запитання та відповіді на них.

Наразі сайт системи розміщений за адресою https://vstup-vntu.vercel.app/ ,
а посилання на нього – на титульних сторінках сайтів факультету
https://initki.vntu.edu.ua/ та кафедри ОТ   http://ot.vntu.edu.ua/ . Завантаження сайту та перехід між його сторінками організовано за сучасними технологіями, що підтримуються усіма стаціонарними й мобільними платформами в операційних системах Android, IOS або WindowsPhone.

Скріншоти, що додаються ілюструють для прикладу наповнення сторінок сайту для вступу на бакалаврат освітньої програми «Комп’ютерна інженерія». Сучасний мінімалістський дизайн інтуїтивно сприймається абітурієнтами бакалаврату та магістратури, на допомогу яким і зорієнтована система. Пошук професії за ключовими словами в процесі розробки, буде реалізований на основі аналізу освітніх програм і навчальних дисциплін спеціальностей. Наповнення відповідних сторінок сайту доступно відповідальним за профорієнтаційну роботу на кафедрах.

            Бажаємо розробнику та його керівнику подальшого успішного розвитку системи!

 

Результати VII щорічної студентської виставки спеціалізованих курсових проектів

Thursday, 01 July 2021 14:29 Обертюх М. Р.

У весняному семестрі 2021 р. студенти 2 курсу спеціальності 123 «Комп’ютерна інженерія» виконували курсові проекти з дисциплін «Комп’ютерна електроніка (групи 1,2КІ-19б) та Електроніка комп’ютерних систем (група 1СП-19б. Курс лекцій цього семестру читав д.т.н., професор Азаров О.Д , а спеціалізованими курсовими проектами керував к.т.н., доцент Крупельницький Л.В..

На відміну від типових курсових, спеціалізовані проекти передбачають генерування власної ідеї, розробку оригінального технічного завдання огляд і аналіз джерел інформації, порівняння з аналогами, обґрунтування технічної ідеї, структурної та функціональної схем, вибір елементної бази, розробку схеми електричної принципової, переліку елементів. Спеціалізовані проекти втілювались в макети електронних пристроїв, які виготовляли та досліджували студенти. Неоцінимий інженерний досвід і віру в свої сили отримали автори проектів, які не зважаючи на дистанційну форму навчання, змогли реалізувати свої задумки. Деякі студенти запропонували свою ідею та розробили технічне завдання ще на 1 курсі з дисципліни «Вступ до фаху», мають змогу вдосконалити свій пристрій в рамках курсового проектування на 3 курсі з дисциплін «Архітектура комп’ютерів» та «Організація й функціонування комп’ютерів». Як показує досвід попередніх років, - бакалаврські проекти на 4 курсі в багатьох випадках також продовжують і розвивають ідеї цього курсового проектування.

Цього року, на відміну від попередніх років, демонстрація своїх пристроїв відбувалась в on-lineрежимі, оцінювалась студентами всіх груп курсу й їх викладачами. Рекордною є загальна кількість виконаних проектів – їх 30, тематика й матеріали проекту та отримані бали представлено в таблиці. Файли опису та відео роботи першої частини виготовлених і налагоджених макетів пристроїв розміщено в таблиці, вони є в відкриті всім для перегляду за посиланням. Самі проекти розміщено по рейтингу, у відповідності до набраних балів, з урахуванням складності та ступеню готовності пристроїв та часу представлення пояснювальної записки.

Місце

Студент

 

Назва проекту Відео, фото демонстрація макету Бали
1 Водолазська
Дар’я
Прилад для оцінювання якості води https://drive.google.com/file/d/1idzq8Ug00FdXPSiDMeCXqNAt8ssTmhDm/view
опис пристрою Водолазська.docx
98
2 Фурман Максим Пристрій для проекції світлових сигналів на скло окулярів https://drive.google.com/file/d/1ADhOQZCWP0nxxGzlzOoYlTLcqXwUXgp3/view 98
3 Драченко Влад Оптоелектронний вимірювач кисню в крові https://drive.google.com/file/d/1P1CNluO61pgUM2Py8hX5piszIslzZHNR/view 98
4 Велянський Сергій Прилад для вимірювання метеорологічних показників https://docs.google.com/document/d/1sjtfoew8pN4vi8eKeTG9zz7i__uUoFKS6ZI-2CHpUMg/edit?usp=sharing 96
5 Качур Петро Система автополиву на базі сенсора вологості грунту https://docs.google.com/document/d/1N7aAqSdVnAzucDGtYtchV-Zzi-OKl5PGvB4SkwARrpY/edit?usp=sharing 95
6 Морозов Ігор Кольорова LED-лампа з дистанційним керуванням https://drive.google.com/file/d/16gCD9VfRfrBr9bkHVgRfFd6nF1wc8rzc/view?usp=sharing 95
7 Поляруш Нікіта Безконтактний електронний музичний синтезатор «Терменвокс» https://drive.google.com/file/d/1RQiAjZ_DQLK4lbj7tHeEmdl3wdfr597T/view?usp=sharing 95
8 Черній Дмитро Універсальний пристрій охолодження напоїв https://docs.google.com/document/d/15WMNooEXar0Q9vzFwALMnQgH14hwV88Gv4s0enD9Tu0/edit?usp=sharing 95
9 Підгорний
Максим
Прилад для пошуку металевих предметів https://drive.google.com/file/d/1ekVzXyK-Lm1ZXwpPHWI2-IXOfLjLsXA2/view 94
10 Форостяна Яна Охолоджувач напоїв з регулятором температури https://drive.google.com/file/d/1XHPEmFt55-RwH5OwEZL84K_-wKjYYmuf/view 93
11 Хавруцький
Богдан
Електромагнітний прискорювач https://drive.google.com/file/d/11fgkqq03gH8_Udi9TsMLSpwTNnKzA6qS/view 93
12 Поліщук Вадим Індикатор гучності з підсилювачем https://06393750435149108392.googlegroups.com/attach/e80120e78be6/VID_127070518_083432_721(0).mp4?part=0.1&view=1&vt=ANaJVrG6nWBz_d7ZEawpYhYzwF_UHFqaA51G0ZOP9QnwR7eePdy1rXwyvVKKVd30eoEp-REhQscHLDymf0qymWZMXPcCC-af1ktD0onATzw-CbQCSlx-z80 93
13 Суслова Єва Світломузична світлодіодна індикація звукових сигналів https://docs.google.com/document/d/132ZX0t6aQ5A5TiUs46BLGpwtJTA_hgLofw4jm7U-A64/edit?usp=sharing 93
14 Хорошун Влад Макет для демонстрації та вивчення комп’ютерної логіки https://docs.google.com/document/d/1eb7dwEEW47V62w4ZewUOSJQQakqWnk0vtPGZaFKVOJU/edit?usp=sharing 92
15 Куклій
Данило
Безконтактний тахометр https://drive.google.com/file/d/12EYb8-npoUgYuHwG4EZ19TCFz7YruZen/view?usp=sharing 90
16-30 Бондар Валентин Портативний електронний годинник з LED-дисплеєм
Канарський Богдан Електронний замок RFID
Коптєв Іван Фонова LED – підсвітка монітора
Стасюк Євгеній Світловий ефект «Пульсуюча зірка»
Канарський Богдан Електронний замок RFID
Сварчевський Іван GSM сигналізація на Arduino nano з сенсором температури
Животівський Володимир/Лисий Максим Система підготовки та зчитування кодованих послідовностей вібросигналів
Загородній Денис/ Дорфман Аліна Засоби кодового доступу до об’єктів
Мельник Ілля Охоронна сигналізація з використанням інфрачервоного сенсора
Мушинський Вадим Вимірювач ємності конденсаторів
Радловський Денис Озонатор повітря
Радчук Валентин Підсилювач низькочастотний інтегральний
Запарнюк Максим Фотореле
Лабутін Кирило Bluetooth прилад «Колонка»
Ясько Яків Лазерний дальномір

                                 

1vodolazs 2furman
3drachen 4velyans
5kachur 6morozov
7polyarus 8cherniy
9podgorn 10havruts
11suslova 12forost
13horoshun 14kukliy
15polisch  

                                                                                     

Вітаємо авторів спеціалізованих курсових проектів кафедри ОТ
з практичною реалізацією своїх ідей ! Так тримати!

 

Призери Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт «Інформатика і кібернетика»

Tuesday, 27 April 2021 13:24 Обертюх М. Р.

У Вінницькому національному технічному університеті 22-23 квітня 2021 року відбувся Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт  «Інформатика і кібернетика». У зв’язку з карантинними обмеженнями конкурс пройшов у дистанційному онлайн режимі.

Студент четвертого курсу ФІТКІ з кафедри обчислювальної техніки Лукашук Олександр Олегович (гр. 2КІ-17б) захищав на конкурсі наукову роботу на тему «Широкосмугові двотактні підсилювачі постійного струму на базі високо лінійних відбивачів струму». Олександр Лукашук став переможцем конкурсу, отримавши Диплом І ступеня! Науковий керівник – д.т.н., професор, завідувач кафедри обчислювальної техніки Азаров Олексій Дмитрович.

50 2 12 02 2021

Переможець конкурсу Олександр Лукашук

50 3 12 02 2021

науковий керівник проф. Олексій Азаров

 

Ознайомлення студентів 1 курсу з вибірковими дисциплінами та сертифікатними програмами кафедри ОТ

Friday, 12 March 2021 12:48 Обертюх М. Р.

Кафедра обчислювальної техніки в понеділок, 15 березня о 10:00 проводить відеозустріч https://meet.google.com/tkt-baju-zqw зі студентами 1 курсу бакалаврату по ознайомленню з вибірковими дисциплінами на 2 і 3 курс навчання.

Для комплексної підготовки бакалаврів вибіркові дисципліни згруповані в сертифікатні програми (таблиці 1, 2), повний цикл вивчення яких підтверджується відповідними сертифікатом кафедри, що додаватиметься до диплому бакалавра.

Групам 1КІ-20б та 2КІ-20б в таблиці 1 пропонуються сертифікатні програми КІ-1 "Комп'ютерні системи" та КІ-2 "Комп'ютерні технології". Групам 1СП-20б та 2СП-20б в таблиці 2 - сертифікатні програми СП-1 "Системні програмно-апаратні засоби" та СП-2 "Технології системного проектування".

Силабуси всіх доступних для вибору дисциплін розміщені на JetIQ сайті кафедри ОТ за посиланням: https://iq.vntu.edu.ua/departs/index.php?id=233&mode=syllabus&spec_num=123

Таблиця 1 Сертифікатні програми ОП «Комп’ютерна інженерія» на 2 і 3 курс

Назва дисципліни за навчальним планом

Сертифікатна програма бакалаврату

КІ-1

«Комп’ютерні системи»

Сертифікатна програма бакалаврату

КІ-2

«Комп’ютерні технології»

Кількість кредитів

ECTS

Семестр Викладачі
2 КУРС
Дисципліна 1 Об'єктно-орієнтоване програмування Візуальне програмування 5,0 3

Черняк О.І.

Семеренко В.П.

Дисципліна 2 Теорія ймовірності та математична статистика Інтелектуальний аналіз даних 5,0 4

Кирилащук С. А.

Савицька Л.А.

3 КУРС
Дисципліна 3 Кодування та захист інформації у комп'ютерних системах Технології захисту інформації 5,0 5 Колесник І.С.
Дисципліна 4 Спеціалізовані операційні системи Проектування додатків для мобільних пристроїв 5,0 5 Муращенко О.Г.
Дисципліна 5 Цифрова обробка сигналів Комп'ютерна обробка зображень і звуку 5,0 6

Крупельницький Л.В.

Очкуров М.А.

Дисципліна 6 Аналогові та аналого-цифрові пристрої Комп'ютерні мультимедійні системи 5,0 6

Васілевський О. М.

Тарновський М. Г.

Таблиця 2 Сертифікатні програми ОП «Системне програмування» на 2 і 3 курс

Назва дисципліни за навчальним планом

Сертифікатна програма бакалаврату

СП-1

«Системні програмно-апаратні засоби»

Сертифікатна програма бакалаврату

СП-2

«Технології системного проектування»

Кількість кредитів

ECTS

Семестр Викладачі
2 КУРС
Дисципліна 1 Об'єктно-орієнтоване програмування Проектування інтерфейсу користувача 5,0 3

Ткаченко О.М.

Семеренко В.П.

Дисципліна 2 Чисельні методи в інформатиці Обробка експериментальних даних 5,0 4

Кирилащук С. А.

Савицька Л.А.

3 КУРС
Дисципліна 3 Теорія інформації й кодування Захист програмного забезпечення 5,0 5

Кирилащук С. А.

Савицька Л.А.

Дисципліна 4 Спеціалізовані операційні системи Проектування додатків для мобільних пристроїв 5,0 5 Муращенко О.Г.
Дисципліна 5 Цифрова обробка аудіо і відео інформації Обробка мультимедійних даних 5,0 6

Крупельницький Л.В.

Очкуров М.А.

Дисципліна 6 Аналого-цифрова техніка Периферійні пристрої комп'ютерів 5,0 6

Васілевський О.М.

Богомолов С.В.

 

Ознайомлення студентів 3 курсу з вибірковими дисциплінами та сертифікатними програмами кафедри ОТ

Friday, 12 March 2021 12:44 Обертюх М. Р.

Кафедра обчислювальної техніки в понеділок, 15 березня в 11:00 проводить відеозустріч https://meet.google.com/agi-roac-fox зі студентами 3 курсу бакалаврату по ознайомленню з вибірковими дисциплінами 4 курсу навчання.

Для комплексної підготовки бакалаврів вибіркові дисципліни згруповані в сертифікатні програми (таблиця 3), повний цикл вивчення яких підтверджується відповідними сертифікатом кафедри, що додаватиметься до диплому бакалавра.

Групам 1КІ-18б та 2КІ-18б в таблиці 3 пропонуються сертифікатні програми КІ-3 "Інженерія комп'ютерних систем" та КІ-4 "Інтегровані комп'ютерні технології", групі 1КІ-20МС – в таблиці 4.

Силабуси всіх доступних для вибору дисциплін розміщені на JetIQ сайті кафедри ОТ за посиланням: https://iq.vntu.edu.ua/departs/index.php?id=233&mode=syllabus&spec_num=123

Таблиця 3 Сертифікатні програми ОП «Комп’ютерна інженерія» на 4 курс за повним терміном навчання

Назва дисципліни за навчальним планом

Сертифікатна програма бакалаврату

КІ-3

«Інженерія комп'ютерних систем»

Сертифікатна програма бакалаврату

КІ-4

«Інтегровані комп'ютерні технології»

Кількість кредитів

ECTS
( 3-5)

Семестр Викладачі
4 КУРС
Дисципліна 8 Web-програмування Хмарні технології 3,0 7 Войцеховська О.В.
Дисципліна 9 Технології проектування комп'ютерних систем Управління ІТ-проектами 5,0 7

Богомолов С.В.

Снігур А. В.

Дисципліна 10 Мережні операційні системи Комп'ютерні мультимедійні системи 3,0 7 Тарновський М.Г.
Дисципліна 11 Паралельні та розподілені обчислення Багатоядерне програмування 3,0 7 Семеренко В.П.
Дисципліна 12 Шаблони проектування програмного забезпечення Рефакторинг та оптимізація програмних продуктів 3,0 8

Войцеховська О.В.

Дисципліна 13 Тестування та верифікація програмного забезпечення Діагностика та експлуатація комп’ютерних систем 3,0 8

Муращенко О.Г.

Тарновський М.Г.

Таблиця 4 Сертифікатні програми ОП «Комп’ютерна інженерія» на 2 курс за скороченим терміном навчання

Назва дисципліни за навчальним планом

Сертифікатна програма бакалаврату

КІ-3

«Інженерія комп'ютерних систем»

Сертифікатна програма бакалаврату

КІ-4

«Інтегровані комп'ютерні технології»

Кількість кредитів

ECTS
( 3-5)

Семестр Викладачі
2 КУРС МС
Дисципліна 3 Комп'ютерні системи Комп'ютерні системиу виробництві 3,0 3 Колесник І.С.
Дисципліна 5 Цифрова обробка сигналів Комп'ютерна обробка зображень і звуку 3,0 3

Крупельницький Л.В.

Очкуров М.А.

Дисципліна 7 Аналогові та аналого-цифрові пристрої Аналого-цифрова техніка 3,0 3

Васілевський О.М.

Гарнага В.А

Дисципліна 8 Web-програмування Хмарні технології 3,0 3 Войцеховська О.В.
Дисципліна 9 Технології проектування комп'ютерних систем Управління ІТ-проектами 5,0 3

Богомолов С.В.

Снігур А. В.

Дисципліна 10 Мережні операційні системи Комп'ютерні мультимедійні системи 3,0 3 Тарновський М.Г.
Дисципліна 11 Паралельні та розподілені обчислення Багатоядерне програмування 3,0 3 Семеренко В.П.
Дисципліна 12 Шаблони проектування програмного забезпечення Рефакторинг та оптимізація програмних продуктів 3,0 4

Войцеховська О.В.

Дисципліна 13 Тестування та верифікація програмного забезпечення Діагностика та експлуатація комп’ютерних систем 3,0 4

Муращенко О.Г.

Тарновський М.Г.

             
 

День відкритих дверей

Wednesday, 17 February 2021 13:20 Обертюх М. Р.

dod vntu 2

 

День відкритих дверей

Tuesday, 26 January 2021 09:20 Обертюх М. Р.

dod vntu

 

ПОСТАНОВА Верховної Ради України

Friday, 15 January 2021 12:11 Обертюх М. Р.

gerb

ПОСТАНОВА
Верховної Ради України

Про присудження Премії Верховної Ради України молодим ученим за 2019 рік

Верховна Рада України постановляє:

1. Відповідно до Постанови Верховної Ради України "Про Премію Верховної Ради України молодим ученим" та подання Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій присудити Премію Верховної Ради України молодим ученим за 2019 рік:

за роботу "Методи та засоби відмовостійкого багаторозрядного аналого-цифрового перетворення з ваговою надлишковістю":

Васілевському Олександру Миколайовичу - доктору технічних наук, першому проректору з науково-педагогічної роботи по організації навчального процесу та його науково-методичного забезпечення Вінницького національного технічного університету МОН України;

Богомолову Сергію Віталійовичу - кандидату технічних наук, доценту кафедри Вінницького національного технічного університету МОН України;

Гарназі Володимиру Анатолійовичу - кандидату технічних наук, доценту кафедри Вінницького національного технічного університету МОН України;

Кадуку Олександру Володимировичу - кандидату технічних наук, доценту кафедри Вінницького національного технічного університету МОН України;

 

Звітування з першого етапу науково-дослідної роботи «Аналітик»

Friday, 01 January 2021 11:05 Обертюх М. Р.

Напередодні нового року, 23 грудня 2020 року відбулося засідання науково-технічної ради ВНТУ під головуванням проректора з наукової роботи, д.т.н., професора Сергія Володимировича Павлова. Розглядалися звіти за результатами держбюджетних науково-дослідних робіт. На кафедрі обчислювальної техніки ФІТКІ виконується одна з найбільших у ВНТУ як за обсягом фінансування, так і за чисельністю виконавців НДР «Високопродуктивні багатоканальні аналого-цифрові самокалібровані системи моніторингу й синхронного опрацювання низькочастотних сигналів» (шифр 58-Д-398, «Аналітик»).

Доповідь за результатами першого етапу НДР зробили науковий керівник, завідувач кафедри ОТ д.т.н., професор Олексій Дмитрович Азаров та відповідальний виконавець к.т.н., доцент Леонід Віталійович Крупельницький. Зважаючи на вагомі наукові й практичні результати, науково-технічна рада ВНТУ одноголосно затвердила звіт та рекомендувала продовжити виконання досліджень.

Метою досліджень в даній НДР є підвищення точності, швидкодії та достовірності розпізнавання широкого спектру сигналів за рахунок створення й вдосконалення моделей і методів опрацювання багатоканальних даних, схем, алгоритмів, апаратних і програмних засобів для новітніх АЦ-систем моніторингу й синхронної обробки низькочастотних сигналів.

На першому етапі роботи виконано дослідження структурних, схемотехнічних і алгоритмічних компонентів багатоканальних АЦ-систем моніторингу й синхронного опрацювання низькочастотних сигналів, розроблено технічні вимоги до експериментальних взірців АЦ-систем.

          Слід відзначити, що робота носить комплексний характер, де мають можливість реалізувати свої наукові напрацювання як викладачі кафедри ОТ, так і науковці інших підрозділів університету. На першому етапі робіт працювало : докторів наук – 4, кандидатів наук – 14 , штатних співробітників – 3, інженерів – 3, аспірантів – 2. Зокрема, вагомий вклад в дослідження на цьому етапі внесли д.т.н., професори Мартинюк Т.Б., Павлов С.В., к.т.н., доценти Богомолов С.В., Захарченко С.М., Ракитянська Г.Б., Семеренко В.П., Ткаченко О.М., Черняк О.І. та інші виконавці. Значний обсяг роботи з підготовки проміжного звіту виконала с.н.с. Тарасова О.М..

Побажаємо нашим науковцям нових творчих ідей і звершень!

news21 1

news21 2

news21 3

news21 4

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 3 of 28
StatCounter - Free Web Tracker and Counter
Copyright © 2022. Department of Computer Engineering.
Renzi: "In Italia e Cina riforme, concentrati su futuro".hogan outlet "La Cina e l'Italia hanno lo stesso approccio: stanno hogan outlet facendo riforme strutturali che stanno trasformando imoncler outlet rispettivi Paesi". Lo ha detto il premier Matteo Renzi,moncler outlet intervistato dalla Cctv, la tv cinese, a margine deimoncler outlet lavori del G20 di Hangzhou. "Ci stiamo entrambiwoolrich outlet concentrando sul futuro", ha aggiunto il premier woolrich outlet spiegando di aver affrontato il tema anche peuterey outlet nell'incontro di ieri mattina con il presidentepeuterey outlet cinese Xi Jinping. Renzi ha poi parlato del vertice burberry outlet in corso ad Hangzhou sottolineando che "cade in un burberry outlet momento di grandi opportunità per la comunità mbt outlet internazionale. Molti sono i problemi e le sfide, mbt outlet come la crescita, ma l'Italia e la Cina possono dareair jordan pas cher un messaggio di speranza agli altri colleghi, partendowoolrich outlet dalla loro amicizia". "Questa riforma non woolrich outlet tocca i poteri del capo del governo e non tocca pesi e contrappesi". Appello sinistra dem per sì Referendum. Continuawoolrich outlet il dibattito nel Pd sul referendum. Alla sinistra diwoolrich outlet Renzi non ci sono solo i no di D'Alema o i dubbi di woolrich outlet Bersani, ma arriva anche un deciso appoggio da hogan outlet parte di autorevoli esponenti ex Ds. Il loro appello,hogan outlet pubblicato sulla pagina Facebook 'sinistra per il sì', è stato firmato dalle prime personalità della politica e della società civile favorevoli al referendum hogan outlet costituzionale. Si tratta di una campagna targata sulla continuità storica dell'Ulivo alla quale hanno aderito, tra l'altro, padri nobili come Mario Tronti,doudoune moncler pas cher personalità che finora stavano in componenti diverse. E da figure di governo, come ad esempio il Guardasigilli Andrea Orlando (leader dei 'turchi'). E ildoudoune moncler pas cher governatore del Lazio, Nicola Zingarettidoudoune moncler pas cher (della 'sinistra', ma in autonomia). Condoudoune moncler pas cher questo appello nasce un percorso, si allarga la platea della sinistra Pd con, ad esempio, l'adesione di Edo Ronchi (Federazione dei Verdi). Tra le prime adesioni: Luigi Berlinguer, Franco Cassano, Vannino Chiti, Cesare Damiano, Paola de Micheli, Piero Fassino,doudoune moncler pas cher Anna Finocchiaro, Maurizio Martina, Matteo Orfini, Andrea Orlando, Edo Ronchi, Sergio Staino. "Siamo un benchmark". "Gli Stati Uniti hanno doudoune moncler pas cher valorizzato quanto fattojordan pas cher da noi in questi due anni e mezzo, essere un benchmark, un punto di riferimento è un grande passo in avanti per noi". Lo ha detto Matteo Renzi. piumini moncler outlet "Ma c'è un rischio: non cogliere le disuguaglianze. Bisogna creare le condizioni per una crescita senza differenze e non aver paura del futuro". Cooperazione Italia Cina sulla Salute. Nel dialogo con Xi, Renzi ha toccato soprattutto i temi economici e culturali come legame tra Roma e Pechino.piumini moncler outlet Tra le possibilità di cooperazione, Renzi ha piumini moncler outlet citato, oltre agli scambi economici, anche "lapiumini moncler outlet crescita negli scambi tra studenti" e la piumini moncler outlet "possibile cooperazione in Africa insieme". Penso, ha poi concluso, "alle possibilità di cooperazione nel settore della Salute. Credo che la qualità più piumini moncler outlet importante degli italiani in questo momento sia la grande attenzione verso il cibo, la salute, lo stile di vita".